Ανακοινώσεις

Κύριοι μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τη Νο 792/30-6-2023 απόφαση του Δ.Σ. σας καλούμε διά των αντιπροσώπων σας σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κισσάμου 118 στα Χανιά με θέματα:

1) Υποβολή και έγκριση έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. για την κλειόμενη χρήση του 2022.

2) Ανακοίνωση εκθέσεως των ελεγκτών λογιστών για τη χρήση του 2022 και έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης και απαλλαγή ευθυνών για το Δ.Σ. και τους ελεγκτές λογιστές για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2022.

3) Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων των μετόχων κατά τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ. για τη χρήση του 2022 και προέγκριση για τη χρήση του 2023.

4) Ορισμός ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους για τη χρήση του 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5) Εκλογή πέντε (5) τακτικών μελών Δ.Σ. και των αναπληρωματικών τους, με τετραετή θητεία.

6) Διάφορα.

Παρακαλούμε με απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου να ορίσετε τους αντιπροσώπους σας που θα λάβουν μέρος στην παραπάνω Γ.Σ. (μέχρι τρεις) τους οποίους θα μας γνωστοποιήσετε μέχρι την 22α Ιουλίου.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή κατατίθενται εγγράφως στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Χανίων Α.Ε.Σ. Α.Ε. μέχρι την 24η Ιουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστοφ. Βιδάκης

Ενημερώνουμε τους αγρότες του νομού ότι ξεκίνησε η παραλαβή και διεκπεραίωση αγροτικών τιμολογίων έκδοσης 2018 για την επιστροφή Φ.Π.Α. Πριν την κατάθεσή τους στο λογιστήριο της Ένωσης καλό είναι να έχουν φωτοτυπηθεί για μελλοντική χρήση τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1) Τιμολόγια Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων έκδοσης 2018. Εάν πρόκειται για ελαιόλαδο απαιτούνται κι οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών του ελαιουργείου που ν’ αποδεικνύουν την παραγωγή τουλάχιστον της ποσότητας που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Αν δεν υπάρχουν αυτές χρειάζεται καρτέλα παραγωγού από το ελαιουργείο.

2) Αν η αξία του τιμολογίου υπερβαίνει τα 500€ απαιτείται και αποδεικτικό πληρωμής. Φωτοτυπία της επιταγής εφόσον πληρώθηκε με τέτοια ή καταθετήριο τράπεζας αν κατατέθηκαν τα χρήματα στο λογαριασμό του δικαιούχου. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό πληρωμής και η κίνηση του λογαριασμού όπου αναγράφεται ως κατάθεση το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του τιμολογίου.

3) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας Πειραιώς ώστε να κατατεθούν τα χρήματα της επιστροφής ΦΠΑ στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Ο δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να συμπίπτει με το δικαιούχο παραγωγό που αναγράφεται στο Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων.

4) Αν ο δικαιούχος παραγωγός εκμεταλλεύεται αγροτική έκταση μέσω μισθωτηρίου, απαιτείται φωτοτυπία αυτού.

5) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

6) Αν ο παραγωγός ανήκει σε άλλη ΔΟΥ εκτός Χανίων απαιτείται το Ε9. Εξαίρεση αποτελούν οι παραγωγοί που έχουν υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας σε περιοχή εκτός νομού Χανίων και ανήκουν σε ΔΟΥ εκτός Χανίων οπότε τα τιμολόγιά τους κατατίθενται εκεί.

 

Top