Κύριοι μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τη Νο 792/30-6-2023 απόφαση του Δ.Σ. σας καλούμε διά των αντιπροσώπων σας σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κισσάμου 118 στα Χανιά με θέματα:

1) Υποβολή και έγκριση έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. για την κλειόμενη χρήση του 2022.

2) Ανακοίνωση εκθέσεως των ελεγκτών λογιστών για τη χρήση του 2022 και έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης και απαλλαγή ευθυνών για το Δ.Σ. και τους ελεγκτές λογιστές για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2022.

3) Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων των μετόχων κατά τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ. για τη χρήση του 2022 και προέγκριση για τη χρήση του 2023.

4) Ορισμός ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους για τη χρήση του 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5) Εκλογή πέντε (5) τακτικών μελών Δ.Σ. και των αναπληρωματικών τους, με τετραετή θητεία.

6) Διάφορα.

Παρακαλούμε με απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου να ορίσετε τους αντιπροσώπους σας που θα λάβουν μέρος στην παραπάνω Γ.Σ. (μέχρι τρεις) τους οποίους θα μας γνωστοποιήσετε μέχρι την 22α Ιουλίου.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή κατατίθενται εγγράφως στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Χανίων Α.Ε.Σ. Α.Ε. μέχρι την 24η Ιουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστοφ. Βιδάκης

Top